תקנון שימוש באתר שיעורים, בפלטפורמה ובאתרים הקשורים אליו להלן "האתר"

השימוש באתר ובתכניו כפוף לקריאת תקנון זה. השימוש בשירותים, במידע או ביישומים המוצגים באתר, ו/או כל פעולה שהיא, מהווים הסכמה לכל סעיפי התקנון. אנא קראו בתשומת לב תקנון זה מפעם לפעם, שכן עשויים לחול בו שינויים.

1. תקנון זה מביא לידיעת משתמשי האתר שיעורים את מגבלות השימוש בו והגבלות על אחריותו של האתר כלפי המידע המתפרסם.

2. השימוש באתר האינטרנט שיעורים מותנה בקבלת התנאים, ההתניות וההודעות הכלולים במסמך זה כלשונם. השימוש באתר זה ייחשב להסכמה מצד המשתמש לכל התנאים, ההתניות וההודעות שלהלן.

3. כתנאי לשימוש באתר אינטרנט זה, מתחייב המשתמש שלא לעשות שימוש באתר אינטרנט זה לשום מטרה בלתי חוקית, ולשום מטרה האסורה על פי התנאים, ההתניות וההודעות הכלולים במסמך זה.

4. תיתכן אפשרות שבמידע, בנתונים ובתחשיבים שמופיעים באתר נפלו שיבושים ו/או שגיאות ו/או אי דיוקים, למרות שהנהלת האתר עושה כל שביכולתה לוודא את איכות, אמינות, שלמות ורמת הדיוק והעדכון של המידע, התחשיבים והתוכן הכלולים באתר, הנהלת האתר לא תהא אחראית לנזק, הוצאה ו/או הפסד שעלול להיגרם למשתמש עקב קיום שיבושים אלה. הנהלת האתר רשאית בכל עת להכניס שיפורים ו/או שינויים באתר אינטרנט זה.

5. הנהלת האתר שומרת על זכותה לסרב להעניק גישה לאתר אינטרנט זה או לחלקים ממנו לכל משתמש או להפסיק את השירות נשוא אתר זה, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל התראה מוקדמת.

6. הנהלת האתר שומרת על זכותה להכניס שינויים בתנאים, בהתניות ובהודעות החלים על השימוש באתר אינטרנט זה והמשתמש באתר מסכים לתנאים כפי שיהיו מעת לעת.

7. באתר מתפרסמים מדי פעם תכנים של משתמשי האתר (לרבות באמצעות פרסומים מסחריים, תגובות, מאמרים, דעות, שאילתות בפורומים וכיו”ב). האתר אינו נושא בכל אחריות לתכנים האלה (לרבות מידע המופיע בקישורים שניתנו בתכנים אלה), והאחריות הבלעדית להם ולכל תוצאה הנובעת מהם חלה על המשתמש שמסרם לפרסום. תכנים אלה אינם מבטאים את דעת שיעורים, ואין בפרסומם כל ערובה לתקפותם, אמינותם, דיוקם או חוקיותם.

הגדרות

1. האתר - כולל טפסים, חומר מקצועי לוחות פרסום וכל מערכת אשר נמצאת תחת שם הדומיין www.shioorim.co.il או אחת מהפלטפורמות או האתרים הקשורים אליו במישרין או בעקיפין

2. "משתמש" באתר שיעורים מוגדר כאדם הנכנס לאתר באמצעי כלשהו לשם גלישה אקראית או לשם עשיית שימוש כלשהו בתכניו או לשם פרסומו או קידומו האישי או המקצועי.

3. הנהלת האתר- בעלי האתר ובעלי הדומיין.

4. עמלה - דמי שימוש בגין שירותים הניתנים באתר.

הגבלת אחריות

1. אתר שיעורים אינו אחראי לשירותים המסופקים על ידי לקוחותיו, המשתמשים בשירותי האתר כדי לפרסם עצמם או כדי להגיע ללקוחותיהם.

2. המשתמש בשירותי האתר הוא ורק הוא אחראי לטיב השירות שלו.

3. המשתמש בשירות האתר הוא ורק הוא אחראי בגין נזקים אם ובמידה ויגרמו ללקוח או לצד ג' במהלך ביצוע השירות אותו הוא מציע.

4. בשום מקרה לא תחול על הנהלת האתר אחריות בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין, עונשין, נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי, או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות - אך ללא הגבלה, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן נתונים או אובדן רווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש, בשירות ו/או בביצועי אתר אינטרנט זה, בעיכוב בשימוש או באי-יכולת להשתמש באתר, באספקה או באי-אספקה של שירותים, או בכל מידע, תחשיב ושירות שהושגו באמצעות אתר אינטרנט זה, או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש באתר אינטרנט זה, בין שהדבר מבוסס על חוזה, ובין על פי דין.

5. הנהלת האתר אינה אחראית לנזק שעלול להיגרם למשתמש עקב פגם או תקלה באתר או בתוכנה, או בגישה לאתר. אם אינך שבע-רצון מחלק כלשהו של אתר זה, או מאחד מתנאי השימוש, הסעד היחיד והבלעדי העומד לרשות המשתמש הוא הפסקת השימוש באתר.

6. תשלום המס המתחייב כחוק, אם יחול, על גביית הכספים הנעשיית באתר על ידי לקוחות האתר יבוצע במיישרין על ידי לקוחות האתר. לאתר אין ולא תהיה שום אחריות או חבות כלפי רשויות החוק בנוגע לתשלום מס הקשור לגבייה זו.

אבטחת מידע ושמירה על פרטיות המידע

1. אתר שיעורים נוקט באמצעי אבטחה סבירים להגנת מידע. למרות האמור קיים סיכון של חדירה למאגרי הנתונים, נגישות ללא התר לחומרי הלימוד או לחומרים אחרים המפורסמים באתר.

2. ככל שיידרש מידע פרטי אודות המשתמשים באתר, יעשה אתר שיעורים את מיטב המאמצים על לשמור על הדיסקרטיות של המידע הנ”ל.

3. שיעורים רשאי לתעד את כתובות ה-IP של הגולשים באתר ולדווח מיידית לרשויות החוק על כל ניסיון הונאה או פריצה.

4. שיעורים לא ייחשב כמפר התחייבות לפרטיות או פוגע בפרטיות משתמש בשל כל מידע, כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ”ה-1995, שיהיה בו כדי לזהות משתמש או להתחקות אחריו על ידי אחר, שנובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים ככלל ותקשורת מחשבים בפרט.

5. שיעורים יהה רשאי לשלוח למשתמש דואר אלקטרוני, לפנות אליו בכתב או בעל-פה בכל מידע בדבר שירותיה ושירותי האתר, פרסומות מגופים מסחריים נבחרים וכיו”ב, זאת אם ציין המשתתף כי הנו מעוניין בקבלת מידע זה באמצעות סימון “וי” בתיבת הסימון המיועדת לכך באתר.

6. הנהלת האתר לא תהא אחראית לנזק שנגרם בעקבות פריצה או כניסת חומרי לימוד או גניבת מידע על משתמש או מידע של משתמש כאמור ועל העברת מידע אודות המשתמש או מידע שנמסר על ידי המשתמש והעובר לצד ג' כלשהו.

בעלות ושמירה על קניין

1. האתר מכיל חומרים שונים, המוגנים ע"י זכויות יוצרים, זכויות קניין אחרות, לרבות תוכן, תמונות, גרפיקה, מוסיקה, וידאו וקול, אשר חלקם בבעלות בעלי האתר וחלקם בבעלות צדדים שלישיים.

2. משתמש ו/או כל צד ג' המבצע פעולות בו אינו רשאי לשנות, לפרסם, לשדר או להעביר, לקחת חלק בהעברה או מכירה ולהשתמש באתר או בחלק ממנו לשם יצירת יצירה נגזרת או לנצל את האתר, ו/או את תוכנו של האתר, כולו או חלקו למטרה כלשהי, למעט המטרה, שלשמה נוצר האתר.

3. אתר שיעורים מתיר למשתמשים בשירותיו "להוריד" (download) נתונים למחשבו האישי לצורך שימוש אישי בלבד שאינו מסחרי, היתר זה כמו גם כל פעולה חוקית אחרת באתר, אין בהם כדי להקנות למשתמש זכות קניינית כלשהי במידע האמור בפרט ובתוכנו של האתר בכלל.

גביית עמלות

1. האתר רשאי יהיה לגבות עמלות על השירותים הניתנים באתר זה כראות עיניו תוך יידוע המשתמש באתר בדבר קיומן של אותן עמלות.

צוות אתר שיעורים.